Đang online: 16  |   Hôm qua: 1810  |   Lượt truy cập: 1702238
Trang chủ > Chia sẻ > Các lĩnh vực khác
Các lĩnh vực khác

HƯỚNG DẪN VỀ TIỀN LƯƠNG| NGHỊ ĐỊNH SỐ 145/2020/NĐ-CP

 1. 1. Hình thức trả lương Trả cho một đơn vị thời gian làm việc Giờ Ngày Tuần Tháng TL tháng x12 52 TL tháng Ngày LVBT tháng TL ngày giờ LVBT ngày • Theo số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao • Theo khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành 1.Thời gian 2. Sản phẩm 3. Khoán 54
 2. 4. 2.Tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm TL làm thêm giờ TL làm ban đêm TL làm thêm giờ vào ban đêm • Lương TG • Lương SP • Lương TG • Lương SP • Lương TG • Lương SP • Trước khi làm thêm ban đêm không làm thêm (vào ban ngày) • Trước khi làm thêm ban đêm đã làm thêm (vào ban ngày) 55
 3. 5. 2.1.Tiền lương làm thêm giờ - theo thời gian Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của CV đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm Tiền lương giờ thực trả của CV đang làm vào ngày làm việc bình thường = Tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng/tuần/ngày mà NLĐ làm thêm giờ (không bao gồm TL: làm thêm giờ, ban đêm, nghỉ lễ, tết, nghỉ hưởng lương; thưởng, ăn ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp) : Tổng số giờ thực tế làm việc trong tháng/tuần/ngày NLĐ làm thêm (không quá số ngày/giờ làm việc bình thường và không bao gồm số giờ làm thêm) 55
 4. 6. 2.2.Tiền lương làm thêm giờ - theo sản phẩm Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá TL sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số SP làm thêm Làm thêm ngoài thời giờ làm việc bình thường và ngoài số lượng/khối lượng sản phẩm theo định mức lao động. Trong ĐM Trong ĐM Ngoài ĐM Ngoài ĐM Trong giờ LVBT Ngoài giờ LVBT Trong giờ LVBT Ngoài giờ LVBT 100% 100% 100% 150-200-300 % Đơn giá tiền lương sản phẩm 55
 5. 7. 2.3.Tiền lương làm thêm vào ngày nghỉ bù sau ngày lễ Ngày nghỉ lễ TRÙNG ngày nghỉ hằng tuần NGHỈ BÙ ngày nghỉ hằng tuần Làm thêm giờ TL làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần 55
 6. 8. 2.4.Tiền lương làm việc vào ban đêm Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của CV đang làm vào ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số sản phẩm ̀ làm vào ban đêm 56
 7. 9. 2.5. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm – lương TG Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20 % Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số giờ làm thêm vào ban đêm 150+30+20%*100=200 150+30+20%*150=210 200+30+20%*200=270 300+30+20%*300=390 Lưu ý có làm thêm vào ban ngày của ngày LVBT trước khi làm thêm vào ban đêm Ngày bình thường Ngày nghỉ hằng tuần Ngày lễ, tết, ngày nghỉ hưởng nguyên lương 57
 8. 10. 2.6. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm – lương SP Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x ít nhất 30% + 20 % Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm Lưu ý có làm thêm vào ban ngày của ngày LVBT trước khi làm thêm vào ban đêm 
 1.  

 2.  
 3. Trang Trần| Vilado| Trangtran@vilado.vn| Hotline: 090 1550386