Đang online: 8  |   Hôm qua: 1798  |   Lượt truy cập: 1691821
Trang chủ > Chia sẻ > Văn Bản Pháp Luật Về Lao Động
Văn Bản Pháp Luật Về Lao Động

Công văn 560/LĐTBXH-BHXH - Không tính đóng BHXH đối với tiền thưởng tết

Ngày 06/02/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 560/LĐTBXH-BHXH về xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Theo đó: - Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. - Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như: + Tiền thưởng theo Điều 103 BLLĐ 2012, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; + Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; + Hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; + Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác. Như vậy, tiền thưởng của NLĐ làm việc tại doanh nghiệp bao gồm tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm (thưởng tết) không làm căn cứ để tính đóng BHXH.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

 

Số: 560/LĐTBXH-BHXH

V/v xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

 

 

Kính gửi: Ngân hàng Mizuho

 

Trả lời công văn số 1812/2017/HR ngày 18/12/2017 của Ngân hàng Mizuho về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

 

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

 

Theo quy định tại các văn bản nêu trên thì từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

 

Đối chiếu với quy định nêu trên thì tiền thưởng của người lao động làm việc tại Ngân hàng Mizuho (bao gồm tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm không làm căn cứ để tính đóng bảo hiểm xã hội.

 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời Ngân hàng Mizuho./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT Lê Quân (để báo cáo);

- Lưu: VT, BHXH.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

 

 

 

Phạm Trường Giang

 

 

 

Các bài liên quan